Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Vásárlónk!

Ön weboldalunkon kapcsolatba lépett velünk. Az Ön által megadott személyes adatai kezeléséről az alábbiak szerint tájékoztatjuk:

Az adatkezelő adatai

Személyes adatainak kezelője (a továbbiakban adatkezelő):

a Langipex Kereskedelmi Iroda Kft.
székhely: 1165 Budapest, Veres Péter út 145.
telefon: +36 1 402 4722
e-mail: langipex@langipex.hu

Az adatkezelés célja

A Langipex Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő az Ön által a langipex.hu oldalon kezdeményezett megrendelések során megadott személyes adatokat a megrendelések teljesítése, számlázás, valamint a panaszkezelés és javaslatok, észrevételei feldolgozása céljából kezeli, amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztató tudomásulvételét Ön a jelölőnégyzet kipipálásával megerősítette.

Amennyiben Ön az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával ehhez hozzájárul, adatait a Szolgáltató Hírlevél és egyéb promóciókról történő tájékoztató megküldése céljából is kezeli.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató az Ön által megadott alábbi személyes adatokat kezeli a langipex.hu oldalon leadott megrendelések eredményeként a Szolgáltatóval létrejött szerződés teljesítésével, illetőleg az Ön saját Szolgáltató felhasználói fiókjának létrehozásával összefüggésben:

 • név
 • lakóhely
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • vásárlási szokások

A Szolgáltató a Hírlevél küldése céljából nevét és e-mail címét, valamint a Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokásait az Ön hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az Ön és a Szolgáltató között a megrendelés leadásával létrejött szerződés teljesítése érdekében, azaz a rendelés feldolgozása és a megrendelt Termékek szállításával, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c ) pontja alapján a rendelésekkel összefüggésben jogszabály alapján fennálló adózási és számviteli, különösen számlázással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében kerül sor az adatkezelésre.

Amennyiben Ön a Hírlevél küldését választotta, úgy e tekintetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájáruláson alapuló adatkezelésre kerül sor. Míg panaszkezelés és javító észrevételek esetén az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés a Szolgáltató mint adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Adatbiztonság, a személyes adatok törlésének időpontja

A Szolgáltató minden ésszerű lépést megtett annak érdekében, hogy fizikai, technikai és szabályozási biztonsági intézkedéseket tartson fenn. Ezek a biztonsági intézkedések védelmet nyújtanak elvesztés, illetéktelen hozzáférés, másolás, módosítás vagy közzététel ellen.

Személyes adatai a megrendelés teljesítését követő 2 éven belül, illetve hírlevél küldése esetén hozzájárulása visszavonását követő 30 napon belül törlésre kerülnek. Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy bizonyos jogi kötelezettségeink teljesítésének céljából (pl. számviteli törvény, adó jogszabályok rendelkezései) az adott jogszabály szerinti időtartamig (pl. számlázási adatait 8 évig meg kell őrizni). Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben Ön 1 éven (azaz egybefüggő 12 hónapos időtartamon) keresztül nem jelentkezik be a létrehozott felhasználói fiókjába, a regisztráció alkalmával megadott adatokat a Szolgáltató törli.

Adatfeldolgozó személyek, tájékoztatás adattovábbításról

Személyes adatát az alábbi jogi személyeknek továbbítjuk, akik futárok, könyvelési és adminisztratív szolgáltatást nyújtó személyek:

Az online fizetési tranzakciók lebonyolításában résztvevő szolgáltatók:

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

székhelye:1143 Budapest, Hungária krt. 17.
cégjegyzékszáma: 01-09-174466
adószáma: 24386106-2-42

Tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a Szolgáltató mint adatkezelő által a langipex.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17.; cégjegyzékszáma: 01-09-174466) mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Az Ön neve
 • Az Ön email címe
 • számlázási adatok
 • név
 • ország
 • irányítószám
 • város
 • utca/házszám

Az OTP Mobil Szolgáltató Kft. mint adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

simplepay

A könyvelésben résztvevő szolgáltató:

NATIONAL-CARTELL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 13. 2. em. 3. ajtó
cégjegyzékszáma: 01-09-365740
adószáma: 10981148-2-43

A könyvvizsgálatban résztvevő szolgáltató:

GÓRCSŐ Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 284.
cégjegyzékszáma: 01-09-563185
adószáma: 12187632-2-41

Tárhelyszolgálató szolgáltató:

SalesNet Média Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A. ép. 2. ajtó
cégjegyzékszáma: 01-09-989642
adószáma: 24082644-2-42

Szállításban résztvevő szolgáltató:

DPD Hungary Kft.

székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet
cégjegyzékszáma: 01-09-888141
adószáma: 13034283-2-41

A Vásárló a házhozszállítási opció kiválasztásával hozzájárulását adja, hogy adatai továbbításra kerüljenek a DPD Hungary Kft.-nek, egyúttal elfogadja a DPD Hungary Kft. belföldi általános szerzősési felételeit, mely az alábbi linken tekinthető meg: https://www.dpd.com/hu/hu/aszf/

DPD_logo

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országba (azaz az Európai Gazdasági Térség államain kívüli országba).

Az ön személyes adatokkal összefüggő jogai

Ön jogosult arra, hogy

a. a Szolgáltatótól mint adatkezelőtől az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérjen a személyes adatainak a kezeléséről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat;

b. a Szolgáltatótól mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azokkal összefüggő alapvető információkhoz (az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ) hozzáférést kapjon. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;

c. kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését;

d. kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

e. A törlés joga nem terjed ki az olyan adatokra, melyet az adatkezelő szerződés, vagy jogi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek alapján kezel;

f. kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

g. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

h. az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;

i. a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt.

Jogorvoslat

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatai kezelése jogsértő, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Mindezek mellett az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.